Algemene voorwaarden

Algemeen

Op alle tekstproducties, aanbiedingen en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Tekstbureau ToTaal zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Definitie

Opdrachtgever: de wederpartij van Tekstbureau ToTaal.

Artikel 2 – Kwaliteit

 1. Tekstbureau ToTaal verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de briefing van de opdrachtgever en de geldende professionele normen. De teksten worden in goed Nederlands en de standaardspelling geschreven.
 2. Op Tekstbureau ToTaal rust een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis.

Artikel 3 – Offertes

 1. Tekstbureau ToTaal levert een offerte op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij de essentiële informatie tijdig, volledig en helder aanlevert.
 2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor veertien dagen, tenzij anders aangegeven. Alle in de offerte genoemde tarieven zijn exclusief btw. Reiskosten en andere opdrachtgebonden kosten, voor zover niet inbegrepen, worden afzonderlijk berekend.
 3. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en deze ondertekend retour stuurt of schriftelijk bevestigt, is er sprake van een opdracht.

Artikel 4 – Wijziging opdracht

 1. Wanneer een opdracht tussentijds uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze zal op verzoek van de opdrachtgever apart geoffreerd worden.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Tekstbureau ToTaal niet verplicht teksten die niet gereed zijn te leveren. Tekstbureau ToTaal heeft echter wel recht op betaling voor de gedane arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 5 – Concepttekst en herziening

Indien na levering van een tekst correctie of aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Een eenmalige herziening is inbegrepen in elke opdracht. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht kunnen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Overmacht

 1. In geval van overmacht bij Tekstbureau ToTaal zal deze dat onmiddellijk melden bij de opdrachtgever.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, die niet aan Tekstbureau ToTaal kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Tekstbureau ToTaal opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende één maand niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring.
 4. Opdrachtgever is verplicht om van Tekstbureau ToTaal het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en te betalen.

Artikel 7 – Openbaarmaking en verveelvoudiging

 Voordat tot openbaarmaking of verveelvoudiging van de tekst wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de allerlaatste versie te controleren en goed te keuren. Opdrachtnemer zal schriftelijk zijn goedkeuring geven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Tekstbureau ToTaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbureau ToTaal. Voor het geval wordt geoordeeld dat Tekstbureau ToTaal aansprakelijk is op grond van het voorgaande, geldt dat Tekstbureau ToTaal jegens opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot het maximale factuurbedrag.

Artikel 9 – Vrijwaring

 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde teksten op onjuistheden en onzorgvuldigheden te controleren en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart Tekstbureau ToTaal tegen iedere aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbureau ToTaal.

Artikel 10 – Geheimhouding

Tekstbureau ToTaal verplicht zich tot geheimhouding van alle verstrekte gegevens die door de opdrachtgever als vertrouwelijk worden aangemerkt. Dit blijft ook van kracht na afronding van de opdracht.

Artikel 11 – Auteursrecht

 1. Zolang het werk niet is afgeleverd of geheel betaald, blijven alle rechten bij Tekstbureau ToTaal.
 2. Bij wijzigingen in de geleverde tekst waar Tekstbureau ToTaal geen goedkeuring aan geeft, kan Tekstbureau ToTaal op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden.
 3. Onder inbreuk op het auteursrecht van Tekstbureau ToTaal wordt verstaan:
 • publicatie in een ander medium dan overeengekomen;
 • hergebruik van de teksten zonder toestemming;
 • aantasting/wijziging van het werk zonder overeenstemming.

      Bij inbreuk op het auteursrecht van Tekstbureau ToTaal is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12 – Betaling

 1. De betalingstermijn van een factuur is dertig dagen na de factuurdatum. Bij betaling later dan dertig dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde te gebruiken.
 3. Tekstbureau ToTaal heeft het recht om gedurende een opdracht voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid tussentijds en voor afronding van een project in rekening te brengen. De betalingsverplichting is ook van toepassing als de opdrachtgever de geleverde teksten (nog) niet gebruikt.
 4. Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, moet het afgesproken honorarium voor de gehele opdracht evenals alle bijkomende kosten voldaan worden.
 5. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat Tekstbureau ToTaal de opdracht niet verder kan vervullen, heeft Tekstbureau ToTaal het recht de opdracht neer te leggen met behoud van het recht op het volledige, afgesproken honorarium voor de betreffende opdracht.

Artikel 13 – Privacybepalingen

 1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van opdrachtgever blijven vertrouwelijk. Tekstbureau ToTaal verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Tekstbureau ToTaal en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst zullen partijen in eerste instantie in onderling overleg proberen op te lossen. Mocht dit onmogelijk blijken, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
 2. Tekstbureau ToTaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle in het Handelsregister onder nummer 78086159.